Automatisering

E-overheid, internet en automatisering

Om het proces optimaal te ondersteunen en tevens de proceskosten terug te dringen wordt intensief gebruik gemaakt van internet en automatisering.

Internet

Zo is er een internetapplicatie ontwikkeld waarmee diverse processtappen kunnen worden ondersteund. Partijen hoeven de deur daardoor niet uit en kunnen op een tijdstip dat het hen uitkomt zaken afhandelen middels internet. Uiteraard blijft het ook altijd mogelijk om persoonlijk contact te hebben en een face-to-face afspraak te maken.
De volgende processtappen kunnen met behulp van internet worden ondersteund:

  • pachtregistratie
  • wenszitting
  • ter inzage legging van het ruilplan
  • indienen van zienswijzen op het ruilplan
  • ter inzage legging van de lijst der geldelijke regelingen
  • indienen van zienswijzen op de lijst der geldelijke regelingen

Deze internettoepassingen kunnen zowel in de wettelijke als in de vrijwillige variant worden ingezet. Ook is het zo dat het niet verplicht is al deze varianten toe te passen. Het gebied maakt zelf de keuze over het al dan niet inzetten van internet voor een bepaalde processtap.

Automatisering

In de afgelopen periode is er fors geïnvesteerd in ondersteunende software. Dit om de doorlooptijd en de kosten flink terug te dringen van zowel de vrijwillige als de wettelijke variant van Verkavelen voor Groei.

Kavelruilapplicatie

Om de vrijwillige kavelruil optimaal te ondersteunen is software ontwikkeld die nauwkeurig aansluit bij het proces. Alles wat tijdens de werksessies op tafel plaatsvindt, wordt direct ingevoerd in deze applicatie. Hierdoor ontstaat het ruilplan dat door partijen zelf wordt opgesteld, ook direct digitaal in de computer. Aan het einde van de dag is het dan ook mogelijk om alle partijen direct een bedrijfskaartje mee te geven waarop staat aangegeven welke percelen zij als gevolg van het ruilproces kwijt raken en welke percelen zij daarvoor terugkrijgen.

Automatisering en digitalisering van het vrijwillige en wettelijke verkavelingsinstrument

  • Inzet toepassing E-overheid, zodat: 1. rechthebbenden via internet hun inbreng, pacht, wensen en zienswijzen kenbaar kunnen maken 2. ter inzage gelegde stukken kunnen via internet permanent toegankelijk gemaakt worden
  • Betrokken partijen zijn zelf aan zet, zodat zij in gezamenlijke werksessies zélf hun ruilplan op kunnen stellen.
  • Gebiedsspecifiek maatwerk blijft met diverse bouwstenen mogelijk