Afsluiting tweede deel landinrichting Elsbeek-Overdinkel

Maandag 24 november 2014 wordt in Losser tijdens een feestelijke bijeenkomst de akte van Toedeling ondertekend voor het deelgebied Elsbeek-Overdinkel in de herinrichting Losser. Dit deelgebied ligt in de gemeenten Losser. Met de ondertekening van de akte wisselt 452 hectare grond in een gebied van 2000 hectare van eigenaar. Hierdoor verbetert niet alleen de landbouwstructuur in het gebied maar zijn ook gronden vrijgemaakt voor nieuwe natuur, verbetering van de waterhuishouding, verbetering van de verkeersveiligheid en aanleg van recreatieve paden.

Herinrichtingproject
In 2010 is de uitvoeringscommissie begonnen met de herverkaveling van de gebieden Elsbeek enOverdinkel. In dit plan is een groot aantal maatregelen opgenomen die het landelijke gebied ten zuiden van Losser gaan versterken. Daarvoor is door de overheid in de afgelopen 20 jaar grond aangekocht die hiervoor gebruikt kan worden. Om de gronden op de goede plek te leggen wordt gebruik gemaakt van de wettelijke herverkaveling. De uitvoeringscommissie begeleidt de totale uitvoering van het project. In 2010 is een start gemaakt met het maken van een ruilplan. Daartoe zijn van alle eigenaren en pachters de wensen geïnventariseerd. Op basis van deze gegevens en de uitgangspunten die door de commissie zijn opgesteld is een ruilplan gemaakt. Na een periode van zienswijzen en beroepschriften is het ruilplan in augustus dit jaar definitief geworden. Daarom kan de akte van toedeling nu ondertekend worden.

Resultaten
In totaal is er 452 hectare geruild. Door het ruilen van grond is de oppervlakte grond bij het bedrijfsgebouw toegenomen met ca 20% en is het gemiddeld aantal veldkavels afgenomen van 3 naar 2. De boeren hebben hun grond dichter bij de boerderij gekregen. Het economisch rendement van de boerenbedrijven zal door de herverkaveling stijgen. Nu de werkzaamheden dichterbij het bedrijf uitgevoerd kunnen worden scheelt dit de boeren tijd en kosten. Per 24 november 2014 kan iedereen zijn nieuwe percelen in gebruik nemen. Langs de beken zijn stroken vrijgemaakt die op een natuurlijk wijze zijn ingericht. Ook is er grond vrijgemaakt voor een nieuw fietspad.

Intensief proces
De herverkaveling van Losser is één van de gebieden in Nederland die onder de nieuwe Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) is uitgevoerd. Deze wet heeft een meer formele status dan de vorige wet. Een van de vernieuwingen is dat men in cassatie kan gaan bij de Hoge Raad. Voorafgaand aan het ruilplan zijn alle gronden in ruilklassen ingedeeld. De verkavelingscommissie heeft met hulp van het Kadaster een ruilplan gemaakt. Hierop zijn na de terinzagelegging 167 zienswijzen ingediend bij de commissie. Na een intensieve periode van hoorzittingen en afwegingen heeft de commissie het plan vastgesteld. Nadien zijn bij de rechtbank 22 beroepschriften ingediend en behandeld. Niemand heeft cassatie aangetekend.

Rolverdeling
De uitvoeringscommissie Losser onder voorzitterschap van de heer Herman Kemperman is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het herinrichtingsplan en daarmee ook voor de nieuwe verkaveling. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de agrarische sector, van natuur en landschap, gemeenten en waterschap. De Provincie Overijssel en het Kadaster adviseren de commissie. De Dienst Landelijk Gebied verzorgt het secretariaat en begeleidt de uitvoering. De Provincie Overijssel is opdrachtgever.

Aktepassering
Het passeren van de akte gebeurt door ondertekening van de voorzitter en de secretaris van de uitvoeringscommissie en de notaris. Het is een formele handeling die zal gebeuren in aanwezigheid van onder andere de gedeputeerde van de Provincie Overijssel, mevrouw Maij. Gezien deze mijlpaal wordt hieraan een feestelijk tintje gegeven en geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Volop werk in uitvoering
Met het inschrijven van de akte in de openbare registers van het Kadaster is de nieuwe eigendomssituatie een feit in Elsbeek Overdinkel. De komende twee jaar vindt de financiële afrekening met de betrokkenen plaats.

Toekomst
Kadaster en DLG werken vanoudsher veel samen in herverkavelingen. Per 1 januari 2015 houdt DLG op te bestaan. Om te voorkomen dat kennis en kunde verloren gaat, bundelt het Kadaster alle expertise met betrekking tot verkavelen binnen het Kadaster. Het Kadaster adviseert en faciliteert bij ruimtelijke vraagstukken. Zo kunnen wij een rol spelen bij planvoorbereiding, planontwikkeling, planuitvoering en/of monitoring. En met het door ons ontwikkelde technische verkavelingsinstrumentarium kunnen wij adviseren bij het maken van inrichtingsplannen, herverkavelings- en kavelruilplannen, eigendoms- en grondgebruikinventarisaties en de financiële verrekeningen na herverkaveling. Ook kunnen we adviseren over het te verwachten nut van een grondruil en het meest passende ruilinstrumentarium.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Kadaster: Charlotte Gillet, tel. 06 – 53 83 63 49
Dienst Landelijk Gebied: Marlies Meulman, tel. 06 – 15 90 29 80