Kadaster zet Kenniscentrum Verkavelen op

Het Kadaster wil de in Nederland aanwezige kennis op het gebied van verkavelen borgen in het Kenniscentrum Verkavelen. De aanleiding hiervoor is het ‘Natuurakkoord’ en de daarbij horende ontvlechting van Dienst Landelijk Gebied (DLG) eind 2014. Het Kadaster wil de continuïteit van de gebiedsinrichtingswerkzaamheden borgen en richt daartoe het Kenniscentrum Verkavelen op. Vanuit het kenniscentrum gaat het Kadaster adviseren en faciliteren bij ruimtelijke vraagstukken.

Borging continuïteit gebiedsinrichtingsprocessen

Het Kadaster speelt al sinds 1916 een belangrijke rol in het verkavelingsproces in het landelijk gebied. Op basis van de huidige Wet Inrichting Landelijk Gebied vervult het Kadaster een rol bij functieveranderingen in het landelijk gebied. Het gaat om functieveranderingen als gevolg van natuurontwikkeling, wateropgaven, infrastructurele werken of het verhogen van het economische rendement van agrariërs. Samenwerking Het Kadaster werkt bij grondruilen en functieveranderingen in het landelijk gebied nauw samen met andere organisaties, zoals LTO Nederland en de DLG. De werkzaamheden die DLG verricht, worden nu op een andere manier georganiseerd. Met het Kenniscentrum Verkavelen wil het Kadaster de kennis die aanwezig is bij zowel DLG als Kadaster borgen en daarmee de continuïteit van lopende, maar ook van nieuw op te starten gebiedsinrichtingsprocessen garanderen. Het kenniscentrum adviseert bij het maken van inrichtingsplannen, herverkavelings- en kavelruilplannen, eigendoms- en grondgebruiksinventarisaties en de financiële verrekeningen na herverkaveling. Daarnaast kan het kenniscentrum adviseren over het te verwachten nut van de grondruil en het meest passende instrumentarium.

Verkavelen voor groei loopt door

Het Kadaster werkt intensief samen met LTO Nederland en DLG aan de succesvolle innovatieve gebiedsgerichte verkavelingsmethode Verkavelen voor Groei. Dit is een aanpak die ondernemers en overheden ondersteunt om sneller en goedkoper te komen tot de optimale combinatie van een economisch rendabele landbouw en de inpassing van overheidsopgaven in het landelijk gebied. De aanpak biedt partijen de mogelijkheid om zélf het ruilplan op te stellen. Hierbij worden ze optimaal ondersteund door automatisering, digitalisering, internet en de kennis en kunde van de genoemde partijen. Vanuit het Kenniscentrum Verkavelen zal het Kadaster in nauwe samenwerking met LTO deze succesvolle verkavelingsmethode voortzetten.

In gesprek

De komende periode gaat het Kenniscentrum in gesprek met de betrokken partijen (provincies, waterschappen, ministeries, gemeenten, kavelruilbureaus etc.) over de voortzetting van lopende projecten, maar ook over mogelijk nieuwe opgaven voor functieveranderingen in het landelijk gebied. .