Verkavelen voor overheden

Overheidsdoelen hebben een grotere kans van slagen als bij de realisatie rekening gehouden wordt met de ambities en het economisch belang van de boeren. Daarom maken boeren met Verkavelen voor Groei hun eigen ruilplan. Samen komen overheid en boeren tot snelle en goede oplossingen.

Kostenbesparing bij verbetering van de gebiedsindeling

Een verbetering van de verkaveling betekent een kostenbesparing voor de boeren. Die besparingen kunnen oplopen tot 200 à 300 euro per jaar per bedrijfshectare. Voor heel Nederland betekent dit een kostenbesparing van zo’n 250 miljoen euro per jaar. Het is daarom belangrijk dat de overheid voorkomt dat haar ingrepen voor gebiedsontwikkeling een verslechtering van de verkaveling tot gevolg hebben. Door Verkavelen voor Groei in te zetten kunnen overheidsingrepen zelfs leiden tot verbetering van de verkaveling.

Wat kunt u als overheid bereiken met Verkavelen voor Groei?

 • realisatie van opgaven voor de Kaderrichtlijn Water;
 • realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), versterking van natuur, landschap en recreatie;
 • realisatie van infrastructuur zoals fietspaden, wegen en waterlopen;
 • vitale agrarische sector;
 • verlaging van de CO2-uitstoot en minder kapotte bermen door vermindering van het landbouwverkeer;
 • toename verkeersveiligheid door vermindering zwaar verkeer op plattelandswegen;
 • lagere kosten wegonderhoud en – beheer.

Lagere kosten verkavelingsprojecten

Belanghebbenden moeten een eigen bijdrage betalen voor verkavelingsprojecten. Deze kosten worden door Verkavelen voor Groei laag gehouden doordat:

 • een duidelijk proces van herverkavelen wordt gevolgd;
 • kennis en ervaring van betrokkenen uit de streek, door middel van werksessies, actief wordt ingezet;
 • processtappen online afgehandeld kunnen worden;
 • gemaakte afspraken tijdens werksessies via applicatie direct inzichtelijk worden gemaakt;
 • maatwerk geleverd kan worden.

Wilt u als overheidsorganisatie een project realiseren in landelijk gebied?

Als u als overheidsorganisatie doelstellingen wilt realiseren in landelijk gebied is het goed te kijken naar gebieden waar de grondverdeling ‘slecht’ is. Bekijk hier de Verkavelingskaart. Samen met grondeigenaren in dat gebied kunt u een plan maken om de gewenste doelstellingen te verwezenlijken.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.