Hoe is Nederland verkaveld?

De Verkavelingskaart laat de verkavelingssituatie in Nederland op provinciaal niveau zien. Per provincie is de kwaliteit van de agrarische structuur in beeld gebracht. Op plaatsnaam of postcode kunt verder inzoomen. Om de kwaliteit van de agrarische structuur te beoordelen is gekeken naar:

  • Gemiddeld percentage huiskavel
  • Gemiddelde oppervlakte van de huiskavel
  • Gemiddeld aantal veldkavels per bedrijf
  • Gemiddelde oppervlakte van de veldkavel(s)

Let op!

Per provincie een indeling in klassen toegepast. Dit kan er toe leiden dat aan de randen van provincies een vertekend beeld ontstaat. Dit is vooral het geval wanneer een deelgebied wordt vergeleken met een aangrenzend deelgebied net over de provinciegrens. Deze klasse-indeling per provincie is aangebracht omdat de gemiddelde bedrijfsgrootte per provincie aanzienlijk kan verschillen. Wat in de ene provincie als goed beschouwd kan worden heeft in een andere provincie bijvoorbeeld de classificatie matig.

Onderliggende data

Om de kaarten die de kwaliteit van de huidige agrarische structuur weergeven te maken is gebruik gemaakt van:

  • Eigendomsgegevens zoals die geregistreerd staan bij het Kadaster
  • Meerjarige pachtgegevens uit de BRP (Basisregistratie percelen) en de GIAB (Geografische Informatie Agrarische Bedrijven) zoals deze door de agrariĆ«rs zelf zijn opgegeven bij de Dienst Regelingen

De data van deze gegevens sets zijn gecombineerd tot 1 dataset die feitelijk de bedrijfssituatie weergeeft van de grondgebonden agrarische bedrijven in Nederland.

Kavelvorming

Door samenvoeging van alle percelen van hetzelfde bedrijf die aan elkaar grenzen ontstaan zogenaamde (bedrijfs)kavels (stappen 1 en 2).
Vervolgens is nagegaan of er hoofdgebouwen staan op de gevormde (bedrijfs)kavels. Als dit zo is dan is er sprake van een huiskavel. Als dit niet zo is dan is er sprake van een veldkavel.

Huiskavel

Een huiskavel is dus eigenlijk de kavel waarop de bedrijfsgebouwen, en eventueel ook de boerderij, staan.

Veldkavel

Een veldkavel is de kavel die op afstand ligt van de kavel waarop de bedrijfsgebouwen, en eventueel ook de boerderij, staan. Om een veldkavel te bereiken moet men meestal gebruik maken van de openbare weg.