Kaarten

We tonen de verkavelingscore van deze kaart.

Verkavelingsbarometer

uitstekend
goed
redelijk
matig
slecht
geen relevante bedrijven

Type gebied

akkerbouw
waterschap
natuurgebied

Verkavelkaart

Op de kaart is de verkavelingssituatie weergegeven voor Nederland. De situatie is gebaseerd op de gegevens uit de Basiskaart Agrarische Bedrijfssituatie Nederland 2021 (BAB) van de RVO. Deze gegevens komen voort uit de Gecombineerde Opgave van 2021.

Om de verkavelingssituatie vast te stellen is Nederland opgedeeld in gebieden van circa 1000 ha. Voor deze gebieden zijn verkavelingsscores berekend. De verkavelingsscore wordt berekend op basis van grootte en aantallen van de huis- en veldkavels van een bedrijf binnen een gebied. De kaart geeft de verkavelingssituatie weer van de bedrijven die hun bedrijfsadres in het betreffende gebied hebben. Deze bedrijven kunnen dus ook kavels buiten het betreffende gebied hebben. Het gaat dus niet de verkavelingssituatie van de kavels in het gebied.

Er zijn twee kaarten beschikbaar: Veeteelt en Akkerbouw. Op beide kaarten geldt als voorwaarde dat er minimaal 5 veeteelt-, dan wel akkerbouwbedrijven aanwezig zijn en dat deze bedrijven minimaal 5 ha grond in gebruik hebben.