Geld platteland naar de boer

Jaarlijks is er 85 miljoen euro beschikbaar voor plattelandsontwikkeling. Dit geld moet op het boerenerf terechtkomen, vindt staatssecretaris Dijksma. Het moet de sector meer concurrerend en innovatief maken. De financiering is wel op basis van cofinanciering dus de (lokale) overheden, waterschappen enzovoort moeten ook nog eens 85 miljoen euro meebetalen.

  • 20 miljoen euro is geoormerkt voor garantieregelingen voor het opzetten en vermarkten van risicovolle innovaties, kennisdeling en financiering om vernieuwende concepten zoals precisielandbouw en duurzame stallen te ondersteunen.
  • 10 miljoen euro is voor verbetering van de verkaveling, de toegankelijkheid en de landbouwinfrastructuur. Ook hoort hier geld bij voor het verplaatsen van bedrijven ten behoeve van natuur. Verder komen er mogelijkheden voor de verbetering van de energie-infrastructuur van ons land- en tuinbouwbedrijven om geproduceerde energie te kunnen delen met andere bedrijven en instellingen.
  • Steun voor brede weersverzekering.
  • Het plattelandsgeld wordt ook gebruikt voor agrarisch natuurbeheer. 30 miljoen euro is daarvoor beschikbaar en wordt onderdeel van het grotere plan (Natuurpact) waar tot 2027 jaarlijks 200 miljoen euro beschikbaar voor is. Vanaf 2016 kunnen groepen boeren (‘collectieven’) dit beheer gaan uitvoeren.
  • Voor maatregelen voor het ganzenbeheer gaat het in het Natuurpact om een EU-cofinancieringsbedrag van 5 miljoen euro per jaar.

Bron: Nieuwe Oogst zaterdag 14 december 2013