Het nieuwe Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020

Iedere zeven jaar wordt het Europees Landbouwbeleid herijkt om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. In 2013 eindigde de laatste periode. Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) is in concept gereed en ligt ter inzage bij een aantal partijen.

POP3

Opgesteld door provincies en Rijk

Het concept POP3 is door de twaalf provincies en het Rijk opgesteld, in samenspraak met andere overheden (waterschappen en gemeenten) en belanghebbenden.

Gericht op innovatie en duurzaamheid

Het POP3 draagt bij aan de Nederlandse groene groei-strategie. Deze strategie combineert het streven naar economische groei en versterking van de concurrentiepositie met het verbeteren van het milieu. Daarbij wordt gebruik gemaakt van initiatieven in de samenleving. Innovatie en verduurzaming zijn de belangrijkste opgaven voor de agrarische sector om een krachtige concurrentiepositie te behouden. Het POP3 stimuleert (de ontwikkeling van) productiewijzen in de landbouw die milieuvriendelijker is, maar waarbij de landbouw wel concurrerend blijft. Daarnaast draagt het POP3 bij aan (internationale) doelen op het gebied van natuur, milieu en water zoals de Europese doelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen, de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water. De POP3-middelen komen ten goede aan agrariërs en/of aan agrarisch grondgebruik.

Vijf thema’s

Voor POP3 is voor de periode 2014-2020 voor Nederland per jaar circa € 85 miljoen beschikbaar uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Het budget wordt –afgerond- als volgt over vijf thema’s verdeeld:

1. Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht circa € 19 miljoen;

2. Jonge Boeren: circa € 2,5 miljoen;

3. Natuur en landschap: circa € 43 miljoen;

4. Verbetering van de waterkwaliteit; circa € 12,5 miljoen;

5. LEADER (inclusief projecten onder het programma Duurzaam Door): circa € 5 miljoen.

Technische bijstand: circa € 3 miljoen

Lees in publieksvriendelijke_samenvatting_pop3_def meer informatie over de uitwerking van de thema’s.